33 ลักษณะที่ผู้นำควรมี

33 ลักษณะที่ผู้นำควรมี

ในชีวิตการทำงานทุกคนย่อมต้องการประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคน สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้จึงคาดหวังว่าจะช่วยให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างสำเร็จและสร้างสรรค์ รวมทั้งนำพาไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีในคุณลักษณะ 33 ข้อ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ท่านคิดว่ายังขาดข้อใดที่ยังมิได้นำมาปฏิบัติ

 

dream not real

1. จริงใจ : มีความจริงใจด้วยตลอดเวลาที่ยังทำงานอยู่ร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและคนอื่นๆ ตลอดจนให้อภัยต่อคนที่ทำงานผิดหรือเคยคิดผิด ตอบแทนและจดจำในความดีของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ตลอด
2. เก่งคนและเก่งคิด : รู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน มีความคิดที่แตกต่างและสามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้ จนกระทั่งคนอื่นอยากร่วมงานด้วยความสุขใจ
3. ให้โอกาสแก่ทุกคน : ต้องกล้าพอที่จะยอมรับคนที่คุณไม่ถูกโฉลก ไม่วินิจฉัยคนแค่ผิวเผิน รักผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ
4. ทำผิดต้องยอมรับและแก้ไข : ทำให้มากไม่ต้องกลัวผิด อย่าทำผิดซ้ำซาก ไม่อายที่จะรับว่าตัวเองคิดหรือทำผิด
5. อย่าสร้างภาพ แต่ต้องรักษาภาพ : อย่าพยายามเล่นละครหลอกผู้อื่น อย่าเลียนแบบตัวตนของผู้อื่น พยายามเอาข้อดีที่มีอยู่ในตัวออกมาแสดงให้ทุกคนเห็น
6. อดทนที่จะรอคอย : มีความพยายามอย่างเต็มที่โดยคิดว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปในสักวันหนึ่งอาจทำสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
7. มั่นใจแต่อย่าวางใจ : สร้างความมั่นใจให้ตนเองก่อนเสมอ คิดให้รอบคอบเสมอก่อนตัดสินใจ อย่าวางใจคนจะจนใจเอง
8. หมั่นทบทวน : ทบทวนความผิดพลาด วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเป็นระยะ หมั่นทบทวนเป้าหมายและแผนงานอยู่เสมอ
9. ให้ความสำคัญกับการวิจัย การอบรม และการพัฒนา : ต้องคิดว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาทุกด้านและต่อเนื่อง
10. เตรียมพร้อมเสมอ : ควรวางแผนล่วงหน้า เป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น พยายามแก้ไขปัญหาในขณะที่ยังพอมีโอกาสอยู่บ้าง
11. ต้องสนุกกับงานที่ทำ : ต้องฝึกจิตตนเองให้ชอบในงานที่ทำให้ได้ ไม่เบื่อที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคในหน้าที่การงาน สนุกที่จะเอาชนะงานอยู่เสมอ
12. ให้ความสนใจลูกน้อง : สนใจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา สนใจความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา สนใจชีวิตส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา
13. ละเอียดในสิ่งที่ละเอียด : ละเอียดกับงานไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ ละเอียดกับความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา ละเอียดกับประเพณี ตลอดจนงานสังคมที่มีอยู่ในองค์กร
14. ฝึกฟัง คิด พูด : รับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนอื่นพูดแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ทุกอย่างที่รับฟังมาอย่าเพิ่งเชื่อ ต้องหาทางพิสูจน์ความจริงก่อนเสมอ และการพูดทุกครั้งควรเป็นการพูดที่มีประโยชน์เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์
15. ตัดสินใจให้เป็น : ชะลอการตัดสินใจหากมีข้อมูลไม่เพียงพอ อย่ารีบร้อนตัดสินใจแบบเล่นไพ่จนหมดหน้าตัก ทุ่มเต็มที่เมื่อโอกาสเห็นชัดเจน
16. รู้ปัญหา แก้ถูกจุด ทำทันที : ช่างสังเกตและวิเคราะห์ รู้ว่าปัญหาใดเข้าขั้นร้ายแรงแล้วแก้ปัญหาทันทีในเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
17. ใช้ความกล้าให้ถูก : ต้องอ่อนนอกแข็งใน รู้จักเชือดไก่ให้ลิงดู ต้องระลึกอยู่เสมอว่าคำสั่งที่ดีต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้
18. คิดให้แปลกในบางครั้ง : มีความคิดที่แปลกแหวกแนวเป็นบางครั้งบางครา รู้จักใช้เทคนิคเพื่อให้งานสำเร็จ
19. บริหารเงิน เวลา ครอบครัวให้ดี : รู้จักวางแผนการใช้เงินขององค์กรแบบรัดกุมเพื่อให้เกิดประโยชน์ จัดตารางเวลาการทำงานและมีเวลาทบทวนงาน แต่สามารถแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้ดีอีกด้วย
20. มอบอำนาจ หน้าที่ ผลตอบแทนให้สมดุล : มอบหน้าที่พร้อมความรับผิดชอบ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้มอบหมาย คอยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องกล้าให้อำนาจในการสั่งการ ควบคุม หรือการตัดสินใจ และเต็มที่กับผลตอบแทนความเสียสละของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน
21. หาคนมาใส่แล้วต้องรักษาให้ได้ : หาคนดีคนเก่งให้มาร่วมงานในปริมาณที่พอเพียง ต้องจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์กรได้นานๆ ต้องรู้จักวิธีการปกครอบคน และใช้คนที่ไม่มีคุณภาพให้ช่วยทำงานได้
22. ใช้คนให้หลากหลาย : กล้าใช้คนที่ต่างความคิด เพราะอาจสร้างผลประโยชน์ได้ กล้าใช้คนต่างวัยเพราะอาจมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าใช้คนที่ต่างประสบการณ์เพราะอาจทำให้ได้ความรู้ ความคิด และเทคนิคการจัดการที่แตกต่างกัน
23. สร้างทีมงานให้ได้ : พยายามนำความสำเร็จมาสู่ทีม ต้องไม่ละเลยที่จะขจัดความขัดแย้งภายในทีม
24. ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ : ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ ไม่ปฏิเสธว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
25. รักษาคำพูด เวลา คุณภาพ : ถือว่าคำพูดคือนาย ตรงเวลาให้เป็นนิสัย ทำงานทุกอย่างให้ดีไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จๆ ไป
26. ฝันให้ไกลไปให้ถึง : คิดในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วต้องทำให้เกิดผล ต้องนำความคิดนั้นมาทำด้วยความมุ่งมั่นให้สำเร็จ แต่ต้องรู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง
27. ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ : ศึกษาว่ามีข้อดีอะไรแล้วนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จัดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น และหากจะเปลี่ยนควรคำนึงถึงความคุ้มค่า โดยควรมีการพัฒนาต่อจากของเดิมเสมอไม่ใช่เริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
28. รู้จักการให้ : อย่าคิดแต่จะได้อะไรจากองค์กร ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวบ้าง ต้องรู้จักเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงการให้อภัยและให้โอกาส กล้ายอมรับความผิด
29. รู้จักเลือกเล่นเกม : วางแผนและจัดการควบคุมงานในสภาพที่ตนเองถนัดได้ อย่าคิดว่าตนเองมีความสามารถทุกสถานการณ์ อย่าหลงกับความสำเร็จ ต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
30. สร้างความสัมพันธ์กับทุกระดับ : มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกส่วนและทุกระดับในองค์กร รู้จักนอบน้อมและถ่อมตน
31. พยายามไปยืนแถวหน้าให้ได้ : แสดงการประพฤติและการปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างจุดเด่นจนกลายเป็นจุดขายให้ตนเอง เช่น เป็นคนคิดเร็ว จำแม่น ฯลฯ พยายามพาผู้ใต้บังคับบัญชาไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกัน
32. มีคุณธรรม : มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ พยายามหลีกเลี่ยงการนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การขัดแย้งที่ไม่จำเป็น ไม่ดูถูกความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแสดงว่าตนเก่งจนคนอื่นไม่มีทางคิดหรือตามทัน
33. ระลึกเสมอว่าไม่มีอะไรที่จีรังถาวรตลอดไป : ฝึกคนรุ่นหลังให้พร้อมที่จะมาแบกรับภาระมาทำหน้าที่แทน ตระหนักในความจริงของการได้มาและการสิ้นสุดของตำแหน่ง

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar