เหตุที่พนักงานเก่งลาออก

6 สาเหตุ ที่พนักงานเก่งๆ ลาออกจากองค์กร

Center of Management & Organization Effectiveness ได้วิจัยในเรื่องของสาเหตุที่ทำให้คนเก่ง (Talent) ขององค์กรต้องลา ออกและไปจากองค์กร

1.ลาออกเพราะหัวหน้าประพฤติตนไม่ดี ผลการวิจัยออกมาอย่างชัดเจนเลย ว่า ไม่มีคนเก่งคนไหนที่อยากจะทำงานกับหัวหน้าที่มีพฤติกรรมแย่ๆ เช่น พูดจาไม่มีเหตุผล ไม่มีความเปนธรรม รับชอบ แต่ไม่รับผิด ไม่มีการพูดคุย หรือดูแลพนักงาน ปล่อยปละละเลยพนักงานให้ทำงานไปตามยถากรรม ฯลฯ

2.ขาดอำนาจหน้าที่ในการทำงาน คนเก่งต้องการอำนาจและหน้าที่ที่จะต้อง ตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ใช่ต้องทำงานตามคำสั่งอย่างเดียว โดยที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรใดๆ ได้ด้วยตนเองเลย มีปญหา ก็ต้องวิ่งเข้า หาหัวหน้าตลอดเวลา เพราะหัวหน้าไม่ยอมมอบอำนาจในการตัดสินใจในงา นของพนักงานให้ ทุกอย่างไปรวมศูนย์ที่หัวหน้าหมด แบบนี้คนเก่งก็ไม่อย ากทำงานด้วยครับ

3.มีการเมืองในองค์กรมากเกินไป คนเก่งคือคนที่อยากสร้างผลงานให้กับ องค์กร เปนคนที่ไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในองค์กร แม้แต่นิดเดียว เขาต้องการที่จะใช้พลังและความสามารถทั้งหมดไปเพื่อที่ จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อทำลายคนอื่น ดังนั้นองค์กรที่มีการเมือ งมากๆ ก็มักจะไม่ค่อยมีคนเก่งอยากทำงานด้วย

4.ขาดการใส่ใจจากหัวหน้า คนเก่ง แม้ว่าจะเก่งในการทำงาน แต่ก็ยังคงต้อ งการได้รับการยอมรับจากหัวหน้าของตนเอง เวลาที่ทำงานได้ดี ก็ต้องการ คำชม แม้เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้คนเก่งเกิดกำลังใจในการทำงานต่อไปได้ สาเหตุหลักที่คนเก่งอยู่ทำงานในองค์กรไม่ได้ก็คือ ไม่ได้รับการใส่ใจจาก หัวหน้างานตนเอง ทำงานดี ก็ไม่มีชม ทำงานแย่ ก็ด่าอย่างเดียว แบบนี้ผม ว่าไม่ต้องคนเก่งหรอกครับ พนักงานธรรมดาก็ทนอยู่ไม่ได้เช่นกันครับ

5.ผู้บริหารไร้ทิศทาง ขาดวิสัยทัศน์ คนเก่งมักจะต้องการความชัดเจนในการ ทำงาน ดังนั้นถ้าผู้บริหารขององค์กรขาดวิสัยทัศน์ ก็ทำให้คนเก่งเหล่านี้รู้ สึกทำงานไปก็ไร้ความหมาย ก็เลยไปหาองค์กรอื่นที่ผู้บริหารสามารถเปนที่ พึ่งที่ดีได้

6.บริหารโดยเน้นระบบอาวุโส องค์กรที่บริหารโดยใช้ระบบอาวุโส คือ การ เน้นไปที่พนักงานที่อยู่มานาน ใครอยู่กับองค์กรนานๆ จะได้รับความสำคัญ มากกว่าคนที่ทำงานเก่งๆ แต่อยู่ยังไม่นานนัก คนเก่งจะไม่ชอบระบบอาวุโส เพราะไม่ได้พิสูจน์ฝมือกันจริงๆ ดังนั้นเขาก็เลยลาออกไปอยู่กับองค์กรที่ เน้นการใช้ฝมือและการสร้างผลงานมากกว่า

ทุกคนมีทางเลือกเสมอ
ลองดูอาชีพแห่งอนาคตกัน

image

ที่มา: Sattawat Intrayut

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar